หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2560 ให้ความรู้เกี่ยวกับดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีแนวคิดในการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบวันที่ 19 มกราคม 2560 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2560
ให้ความรู้เกี่ยวกับดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดในการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในการสร้าง
โครงงานวิจัยทางดิน น้ำ อากาศ และได้จัดฐาน เพื่อให้หมอดินน้อยจะได้ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ ความรู้เรื่องสมบัติทากายภาพ เคมี ชีวภาพของดิน
น้ำ อากาศ และสิ่งปกคลุมดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี