หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมด้วย
นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พาทีมงานรายการคนไทยหัวใจเกษตร ถ่ายทำเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดิน เปรี้ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 13 มกราคม 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พาทีมงานรายการคนไทยหัวใจเกษตร ถ่ายทำเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายสมร แตงอ่อน หมอดินอาสาประจำตำบล ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี