free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
      นายภิญโญ    หนูแก้ว
       โทรศัพท์ 086-2648246

ตำแหน่ง/สังกัด
       นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอดอนเจดีย์
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
หน.ภิญโญ หนูแก้ว จัดรณรงค์ไถกลบตอซังและผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน
สถานที่ ณ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 2 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
วันที่ 10 มีนาคม 2559
พัฒนาที่ดินร่วมกับ อบต.ไร่รถ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฯ
สถานที่ ตำบลไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
วันที่30 เมษายน 2557
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่
สถานที่ วัดลำพันบอง ม.4 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
วันที่ 21 มีนาคม 2556
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่
สถานที่ วัดหนองกระถิน ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ
วันที่ 22 มีนาคม 2555
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน