พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ที่วัดหนองกระถิน ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

                
            วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน " ณ วัดหนองกระถิน หมู่ 3 ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี มีนายเทพประสิทธิ์ วงศ์ท่าเรือ นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงสภาพพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของ ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 

            โดยมีนายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ เช่น นายวีรศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ปลัดจังหวัด นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัด นางอุไรวรรณ รัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางณัฐญา เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัด นายสุวรรรณ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายสุรเชษฐ สุนทศาสตร์ ประมงจังหวัด นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด นายสุรศักดิ์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัด นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชน มาร่วมงาน และใช้บริการประมาณ 1,000 คน 

           หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี แจกถุงยังชีพ แก่ประชาชน ประมาณ 1,000 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้านนิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ มีนิทรรศการและการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการวิเคราะห์ดิน ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก ไม้ยืนต้น ฯลฯ มาแจกจ่ายมากมาย


           ในส่วนของคลินิกดิน นำโดยนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินฯ และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยรับวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, พด.7, พด.12 และน้ำหมักชีวภาพใช้ ให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เริ่มงานตั้งแต่ 08.30- 14.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ