free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
      นายทนง    ไม้เลี้ยง
       โทรศัพท์ 081-9910566

ตำแหน่ง/สังกัด
       นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภอสามชุกและอำเภอบางปลาม้า
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
โครงการการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
สถานที่ บ้านหมี่ตะลุ่ม หมู่ 7 ต.มะขามล้ม
วันที่ 10 เมษายน 2559
พัฒนาที่ดินสุพรรณร่วมจัดนิทรรศการของโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง ด้วยแนวคิด BBL
สถานที่โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน และบรรเทาภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
สถานที่
<<อ่านเพิ่มเติม
วันที่
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน