free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
      นายชัยวัฒน์    วงษ์ไร
       โทรศัพท์ 089-2707985

ตำแหน่ง/สังกัด
       นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภอด่านช้าง
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
โครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (คลินิกเกษตรฯ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3)
สถานที่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2559
นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร บรรยายในโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี2558/2559
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2559
คลินิกเกษตรฯ ในพระราชานุเคราะห์และจังหวัดเคลื่อนที่
สถานที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
พด.ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับหมอดินณธรา  แย้มพิกุล
สถานที่ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 9,16,19,28 มกราคม 2556
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน