ระบบคลังข้อมูลสรุปความรู้จากการฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัด Version 1.0
พัฒนาโดยห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ผลลัพธ์ทั้งหมด : 92 รายการ
ใส่ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้เผยแพร่ที่ต้องการค้นหา เรียงตาม เรียงจาก หน้า
เลขลำดับชื่อเรื่อง ขนาดไฟล์ หมวดหมู่ ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ▼
000092กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ2562-2563 122.48 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ นาฏยา ปิตานุสร2019-07-11 14:24:31
000091เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ พร้อมเครื่องอ่านบัตร 47.54 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี บุญตา ทิพย์นำภา2019-07-11 14:18:39
000090โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet 59.01 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ2019-07-11 14:15:34
000089กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ2562-2563 88.3 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ วิชัย ทองขาว2019-07-11 14:07:52
000088แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและหมอดินอาสาดีเด่น 58.04 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ภีรพร แซ่เล้า2019-07-11 14:06:56
000087แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและหมอดินอาสาดีเด่น 56.77 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ณิชา แสงฉวี2019-07-11 14:06:40
000086กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ2562-2563 111.47 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ ณปภัช งามเนตร์2019-07-11 14:06:08
000085การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 49.51 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ไพริน เพ็งสุข2019-07-11 14:04:47
000084การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 45.05 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ชัยวัฒน์ วงษ์ไร2019-07-11 14:04:28
000083การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2.03 MBความรู้ทางวิชาการ พัชรินทร์ บัวเอี่ยม2019-07-11 13:59:00
000082ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 1.71 MBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ องอาจ นักฟ้อน2019-07-11 13:58:21
000081การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 1.65 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ภิญโญ หนูแก้ว2019-07-11 13:57:37
000080การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 1.6 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ทนง ไม้เลี้ยง2019-07-11 13:57:11
000079ข้อมูลอุตุนินมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 1.7 MBความรู้ทางวิชาการ ไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก2019-07-11 13:56:40
000078โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1.71 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี สุพิชฌาย์ พันธุ์วิเศษ2019-07-11 13:56:10
000077อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 4.71 MBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน วันชัย วงษา2019-07-11 13:54:13
000076อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 68.96 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ธนัฐ ม่วงกล่ำ2019-07-11 13:49:56
000075การพัฒนาความรู้ของข้าราชการเรื่องผลของการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 50.43 KBความรู้ทางวิชาการ มู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ2019-07-11 13:49:17
000074แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ 92.59 KBความรู้ทางวิชาการ ศิริวรรณ แดงภักดี2019-07-11 13:48:10
000073วิชาการเป็นข้าราชการ 31.39 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เจษฎาพงษ์ นะตาปา2019-07-11 13:46:32
000072ความรู้เบื้อต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 65.16 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ขวัญหทัย ปั้นศรี2019-07-11 13:45:41
000071การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 59.17 KBความรู้ทางวิชาการ กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์2019-07-11 13:45:12
000070ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน บรรยายในหัวข้อ "ลักษณะและสมบัติดินเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาการเกษตร" 34.92 KBความรู้ทางวิชาการ นัทฐา ทักษ์รัตน์ศรัณย์2019-07-11 13:40:47
000069การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet 45.98 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ฤทัย พริกมาก2019-07-11 13:39:43
000068ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน 59.74 KBความรู้ทางวิชาการ ศิริศักดิ์ จำลองสอง2019-07-11 13:31:14
000067การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet 45.98 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ฤทัย พริกมาก2019-07-11 13:30:35
000066ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 61.81 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ ทวีแสง พูลพุฒ2019-07-11 13:28:47
000065พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) 64.22 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ฐนชนก คำขจร2019-07-11 13:28:12
000064การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization 34.02 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี จิระ มาตรทอง2019-07-11 13:27:14
000063โครงสร้างการเขียนกรอบงานวิจัย 56.01 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ สุปราณี ต้นจาน2019-07-11 13:26:21
000062หลักสูตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ 73.05 KBความรู้ทางวิชาการ สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย2019-07-11 13:25:25
000061หลักสูตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ 54.19 KBความรู้ทางวิชาการ สกล ผ่านเมือง2019-07-11 13:25:10
000060หลักสูตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ 53.37 KBความรู้ทางวิชาการ ศุภลักษณ์ เจริญศรี2019-07-11 13:24:55
000059หลักสูตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ 57.52 KBความรู้ทางวิชาการ ศิริกร ศรีทองคำ2019-07-11 13:24:28
000058การพัฒนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม 45.47 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน วัลลภา ชัยมาต2019-07-11 13:23:59
000057นโยบายแห่งรัฐในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 52.24 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ วัชระ สิงห์โตทอง2019-07-11 13:23:27
000056โครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 42.37 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ยุพา แม้นสมุทร2019-07-11 13:21:55
000055หลักการจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 36.36 KBความรู้ทางวิชาการ อุษา อุตสาหกุล2019-07-11 13:20:43
000054การใช้งานโปรแกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประชาชน 39.34 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน บุษบา รู้น้อม2019-07-11 13:20:10
000053การใช้งานโปรแกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประชาชน 37.25 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน นัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย2019-07-11 13:19:56
000052การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 71.06 KBความรู้ทางวิชาการ ธราธิป บุญบุตร2019-07-11 13:19:21
000051หลักการจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 63.9 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ขวัญนุช หัสดินทร ณ อยุธยา2019-07-11 13:18:55
000050ผลของการใช้ปูนมาร์ลในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 39.35 KBความรู้ทางวิชาการ กิตติศักดิ์ เผ่าผาง2019-07-11 13:18:11
000049แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและหมอดินอาสาดีเด่น 41.26 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน วิลาวัลย์ เรียนเวช2019-07-11 13:17:23
000048เรื่อง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 42.55 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ ไลซันต์ ตั้งภูมิ2019-07-11 13:16:44
000047การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย ณ การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) 62.17 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน มัณฑนา สุริยวงศ์พงศา2019-07-11 13:16:10
000046การพัฒนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม 37.57 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพชรราช มณีนิล2019-07-11 13:15:06
000045ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 45.45 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ พิสมัย ยกย่อง2019-07-11 13:14:27
000044การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 60.46 KBความรู้ทางวิชาการ สายชล ปิ่นนาค2019-07-11 13:13:32
000043การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 56.96 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ วิษณุ ริ้วทอง2019-07-11 13:12:55