ระบบคลังข้อมูลสรุปความรู้จากการฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัด Version 1.0
พัฒนาโดยห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ผลลัพธ์ทั้งหมด : 117 รายการ
ใส่ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้เผยแพร่ที่ต้องการค้นหา เรียงตาม เรียงจาก หน้า
เลขลำดับชื่อเรื่อง ขนาดไฟล์ หมวดหมู่ ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ▼
000117การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 1.46 MBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน นางสาวมัณฑนา ปานศรีทอง2024-03-12 16:10:24
000116การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% 286.57 KBกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน (ด้านการเงิน/บริหาร/การจัดการ/บุคลากร) ยุวดี ทิพณีย์2024-03-12 16:06:59
000115การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 1.78 MBกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน (ด้านการเงิน/บริหาร/การจัดการ/บุคลากร) สุมาฆมาศ รวยทรัพย์2023-09-04 09:41:04
000114จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม (Building an innovation Mindset) 242.76 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี วีรณัฐ ลียากาศ2023-09-04 09:36:49
000113การบริหารโครงการ (Project Management) 537.17 KBกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน (ด้านการเงิน/บริหาร/การจัดการ/บุคลากร) จันทร์ญารัตน์ ไชยสาร2023-03-13 15:42:08
000112ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1.05 MBความรู้ทางวิชาการ สุมาฆมาศ รวยทรัพย์2023-03-13 15:40:30
000111หลักการสร้างภาพข้อมูลและการออกแบบแดชบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ (The Principle of Data Visualization and Dashboard Design) 8.39 MBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ฐนชนก คำขจร2023-03-13 15:34:45
000110ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 5.03 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี พิสมัย ยกย่อง2022-08-24 16:03:11
000109วินัยและการรักษาวินัย รุ่น 2/2565 386.47 KBกฎและระเบียบ ธนันท์ปพร สิงห์ชาติ2022-08-24 15:59:25
000108การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานวิชาการ รุ่นที่ 2/2565 67.65 KBความรู้ทางวิชาการ สายวรุน แสนเมืองมูล2022-08-24 15:57:11
000107การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานวิชาการ รุ่นที่ 2/2565 574.43 KBความรู้ทางวิชาการ นฤมล แซ่ลิ้ม2022-08-24 15:55:45
000106ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน 1.48 MBความรู้ทางวิชาการ รัฐชิตา พิมพ์บึง2022-08-24 15:54:24
000105การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานด้านวิชาการ 232.97 KBความรู้ทางวิชาการ สุดารัตน์ จันทรสมบัติ2022-03-21 11:02:07
000104ปฐพีวิทยาพื้นฐาน 556.22 KBความรู้ทางวิชาการ สุรัชนา พิชญานนท์2022-03-21 08:52:01
000103วินัยและการรักษาวินัย 2.33 MBกฎและระเบียบ อุดมลักษณ์ แก้วจีน2022-03-21 08:49:20
000102การวางแผนการใช้ที่ดิน 0.91 MBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ฤทัย พริกมาก2022-03-21 08:45:55
000101กรมพัฒนาที่ดินกับเป้าหมาย SDGs และการขับเคลื่อน BCG Model ภาคการเกษตร 183.72 KBแนวคิดหรือแนวทางการดำเนินงาน (โครงการ/ยุทธศาสตร์) ศิริวรรณ แดงภักดี2022-03-21 08:42:42
000100การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 374.06 KBกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน (ด้านการเงิน/บริหาร/การจัดการ/บุคลากร) ทิพวรรณ หุ่งพงษ์2021-09-20 11:26:18
000099การใช้งานระบบ LDD Zoning 190.25 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปิยะพร พันธุ์น้อย2021-09-20 11:16:53
000098วินัยและการรักษาวินัย 139.05 KBกฎและระเบียบ ขวัญหทัย ปั้นศรี2021-09-20 11:14:32
000097การใช้งาน Agri-Map Online 1.37 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี นายทศพร รอดหลง2021-09-20 11:11:36
000096ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 243.21 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ2021-09-20 11:02:31
000095การใช้งาน Agri-Map Online 670.26 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ฤทัย พริกมาก2021-03-22 15:12:14
000094ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 273.74 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี วัลลภา ชัยมาต2021-03-22 14:34:30
000093วินัยและการรักษาวินัย 84.56 KBกฎและระเบียบ บุญตา ทิพย์นำภา2021-03-19 16:16:44
000092กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ2562-2563 122.48 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ นาฏยา ปิตานุสร2019-07-11 14:24:31
000091เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ พร้อมเครื่องอ่านบัตร 47.54 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี บุญตา ทิพย์นำภา2019-07-11 14:18:39
000090โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet 59.01 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ2019-07-11 14:15:34
000089กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ2562-2563 88.3 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ วิชัย ทองขาว2019-07-11 14:07:52
000088แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและหมอดินอาสาดีเด่น 58.04 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ภีรพร แซ่เล้า2019-07-11 14:06:56
000087แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและหมอดินอาสาดีเด่น 56.77 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ณิชา แสงฉวี2019-07-11 14:06:40
000086กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ2562-2563 111.47 KBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ ณปภัช งามเนตร์2019-07-11 14:06:08
000085การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 49.51 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ไพริน เพ็งสุข2019-07-11 14:04:47
000084การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 45.05 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ชัยวัฒน์ วงษ์ไร2019-07-11 14:04:28
000083การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2.03 MBความรู้ทางวิชาการ พัชรินทร์ บัวเอี่ยม2019-07-11 13:59:00
000082ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 1.71 MBการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ องอาจ นักฟ้อน2019-07-11 13:58:21
000081การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 1.65 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ภิญโญ หนูแก้ว2019-07-11 13:57:37
000080การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 1.6 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ทนง ไม้เลี้ยง2019-07-11 13:57:11
000079ข้อมูลอุตุนินมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 1.7 MBความรู้ทางวิชาการ ไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก2019-07-11 13:56:40
000078โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1.71 MBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี สุพิชฌาย์ พันธุ์วิเศษ2019-07-11 13:56:10
000077อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 4.71 MBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน วันชัย วงษา2019-07-11 13:54:13
000076อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 68.96 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ธนัฐ ม่วงกล่ำ2019-07-11 13:49:56
000075การพัฒนาความรู้ของข้าราชการเรื่องผลของการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 50.43 KBความรู้ทางวิชาการ มู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ2019-07-11 13:49:17
000074แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ 92.59 KBความรู้ทางวิชาการ ศิริวรรณ แดงภักดี2019-07-11 13:48:10
000073วิชาการเป็นข้าราชการ 31.39 KBเทคนิค/แนวทางปฏิบัติและวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เจษฎาพงษ์ นะตาปา2019-07-11 13:46:32
000072ความรู้เบื้อต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 65.16 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ขวัญหทัย ปั้นศรี2019-07-11 13:45:41
000071การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 59.17 KBความรู้ทางวิชาการ กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์2019-07-11 13:45:12
000070ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน บรรยายในหัวข้อ "ลักษณะและสมบัติดินเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาการเกษตร" 34.92 KBความรู้ทางวิชาการ นัทฐา ทักษ์รัตน์ศรัณย์2019-07-11 13:40:47
000069การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet 45.98 KBการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี ฤทัย พริกมาก2019-07-11 13:39:43
000068ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน 59.74 KBความรู้ทางวิชาการ ศิริศักดิ์ จำลองสอง2019-07-11 13:31:14