สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
Land Development station Angthong


นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอ

ประชาสัมพันธ์

โครงการ งานวันดินโลก ( World Soil Day 2019 ) ปี พ . ศ . 2562
ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
( Stop Soil Erosion Save Our Future )
ณ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียด

นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง วางแผน และให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินการใช้
สารอินทรีย์ลดการ ใช้สารเคมี ในการปลูกพืชผัก
และนาข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและนำมา
ทำอาหารให้กับบุคคลกรและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ได้รับประทาน ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียด

โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีน
จังหวัดอ่างทอง

 

รายละเอียด

ครงการการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2562

 

รายละเอียด


พด. 1


พด. 2


พด . 3


พด. 6


พด. 7


พด. 9


พด. 11


พด. 12


ปอเทือง


หญ้าแฝก

บริการ Download แบบฟอร์ม

: ขอรับบริการ พด. 1 - 7
: ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
: ขอรับกล้าหญ้าแฝก
: ขอรับปูนโดโลไมท์

: บริการตรวจสอบดิน

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง เลขที่ 56  หมู่  6  ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี  ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  14140 โทรศัพท์ 035-949871 โทรสาร 035-949-872
E-mail  :  Atg01@ldd.go.th