ถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
โดยร่วมการปลูกต้นทองอุไร บริเวณ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง