วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างท อง ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิเช่น น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,6,7 ในงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในพื้นที่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ให้การสนับนนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวน 100 ร