บุคลากร

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

ข้าราชการ

นายวิชัย ทองขาว
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

นายณปภัช งามเนตร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญตา ทิพย์นำภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนาฏยา ปิตานุสร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุชารีย์ วีระกุลพิริยะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณิชา แสงฉวี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสาวภีรพร แซ่เล้า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานราชการ

นายภิวัฒน์ เขมะชิต
นักวิชาการเกษตร
นางสาวปรีดาพร คุณฑี
นักวิชาการเกษตร
นางปราณี เฉลยวาเรศ
เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน
นางสุดใจ วงษ์สวนน้อย
เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป
นางสาวยุพา บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนวพร วิบูลย์ผล
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

Home