บุคลากร

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

ข้าราชการ

นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

นายณปภัช งามเนตร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญตา ทิพย์นำภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนาฏยา ปิตานุสร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุชารีย์ วีระกุลพิริยะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณิชา แสงฉวี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวภีรพร แซ่เล้า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายพงษ์ศิล อุ่นแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานราชการ

นายภิวัฒน์ เขมะชิต
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร.ต. หญิงอุบลรัตน์ เทพรักษ์
นักวิชาการเกษตร
นางปราณี เฉลยวาเรศ
เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน
นางสุดใจ วงษ์สวนน้อย
เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป
นางสาวยุพา บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนวพร วิบูลย์ผล
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

Home