อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการดิน น้ำ พืชปุ๋ยและการ ปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเกษตร/การใช้ที่ดิน ฯลฯ

2. ศึกษาทดลอง และถ่ายทอดผลการศึกษาทดลอง ผลงานวิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ ประชาชนเกษตรกร องค์กร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.พัฒนาหมอดินอาสายุวหมอดินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐาน การดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียงและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

4. ปฏิบัติการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาที่ดิน และงานจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือที่ได้รับมอบหมาย

Home

 

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
เลขที่ 56  หมู่  6  ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี  ต.เทวราช
  อ.ไชโย จ.อ่างทอง  14140
 โทรศัพท์/โทรสาร  035-862056-7
E-mail  :  Atg01@ldd.go.th