ประวัติ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

ปีพ.ศ.2542กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายที่จะขยายการบริการงานพัฒนาที่ดินสู่ส่วนภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ดินด้านการเกษตรโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำมีสินค้าเกษตรสู่ตลาด ปริมาณสูงแต่เกษตรกรยังขาดหลักวิชาการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินขาดความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาหมอดินอาสา การบริการประชาชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายของจังหวัด กรมฯ จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

           สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองที่ตั้งเดิมเป็นอาคารที่ทำการของสหกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง แต่เนื่องจากมีการปฏิรูปและปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการยุบเลิกตำแหน่งและอัตรากำลังลง โดยคืนอาคารที่ทำการให้กับกรมธนารักษ์จังหวัดอ่างทองเป็นผู้ดูแล และแต่เดิมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองได้เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่

ทำการ จึงทำหนังสือแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองขอใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติให้ใช้อาคารสหกรณ์อำเภอเมือง  เป็นที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2552 ต่อมาจึง ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง นายชัย  สุวพันธ์ บริจาคที่ดิน จำนวน 20 ไร่ เพื่อให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานพร้อมบ้านพัก และย้ายที่ตั้งสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

           และสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง  มีเนื้อที่  20 ไร่   ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 6  ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี  ต.เทวราช  อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ / โทรสาร 035-862-056-7

           อาณาเขตติดต่อ :
                  © ทิศเหนือติดหมู่ที่ 6 ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย
                  © ทิศตะวันออกติดคลองส่งน้ำชลประทานยางมณี
                  © ทิศตะวันตกติดหมู่ที่ 2  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง
                  © ทิศใต้ติดหมู่ที่ 2  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง

 

HOME

คลิปวิดิโอ

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
เลขที่ 56  หมู่  6  ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี  ต.เทวราช
  อ.ไชโย จ.อ่างทอง  14140
 โทรศัพท์/โทรสาร  035-862056-7
E-mail  :  Atg01@ldd.go.t
h