สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
Land Development
station
Angthong
งบทดลองประจำเดือน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบพัสดุ
ดือนตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม 2562 
เดือนมิถุนายน 2562
เดือนกรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562
เดือนกันยายน 2562
งบทดลองประจำปี 
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ที่อยู่ 56 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  035-862056-7
E-mail  :  Atg01@ldd.go.th