วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 สหถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ร่วมงานโครการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
เพื่อให้บริการคลินิกดิน แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอป่าโมก โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและการให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6,7 และ น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด. 2
ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง