free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม 1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
       นายไพโรจน์       ประสิทธิ์นอก
       โทรศัพท์ 089-0452203

ตำแหน่ง/สังกัด
       นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภอเดิมบางนางบวช        
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
รณรงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยพระราชทาน
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน น้ำ พืช ต.เขาพระ อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 16 มีนาคม 2559
รณรงค์งดเผาฟาง ตอซังพืช(โดยไถกลบเพื่อรับปรุงบำรุงดิน)
สถานที่ บ้านท่าเตียน หมู่ 11 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2559
พด.จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
สถานที่ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
พายุ...พัดถล่มสถานที่จัดงานโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน
สถานที่ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2557
แหล่งน้ำไร่นา(นอกเขตชลประทาน) ขนาด 1,260 คิว
สถานที่ เดิมบางนางบวช
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สถานที่ อำเภอเดิมบางนางบวช
วันที่ 8 ธันวาคม 2555
พด.สุพรรณและเทศบาลตำบลเขาพระ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
สถานที่ ตำบลเขาพระ เดิมบางนางบวช
วันที่ 9 สิงหาคม 2555
นายวันชัย วงษา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร