อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 

       วันเสาร์ที่ 8ธันวาคม 2555 นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับนายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาพระ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) หมอดินอาสา แะประชาชนชาวอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ "ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา" โดยได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 85,000 กล้า จากที่เคยปลูกไว้แล้วจำนวน 284,000 กล้า ณ บริเวณรอบบึงน้ำสาธารณะในหมู่บ้านกำมะเชียร ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนวัดเดิมบาง หมอดินอาสา และประชาชนมาร่วมงานประมาณ 1,000 คน มีนายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  

         มี ม.ร.ว.ยอดเถา รัชนี นายมนัส อ่ำทอง นายอำเภอเดิมบางนางบวช พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เฉลียวศิลป์ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง นครนายก สระบุรี สาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด           

       โดย นายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ กล่าวต้อนรับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน " เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา " และเป็นการสาธิตรณรงค์ส่งเสริมการปลูก การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของจังหวัดสุพรรณบุรี   

         มีการจัดเสวนาเรื่อง "หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาการเกษตรและสภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืน " โดยนายสุกรรณ สังข์วรรณะ หมอดินอาสาจังหวัดสุพรรณบุรี หมอดินมนัส พุ่มมะปราง เครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกแห่งประเทศไทย หมอดินศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ ผู้ผลิตกล้าหญ้าแฝกเชิงพาณิชย์  นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้แก่ หน.ไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หน.ทนง ไม้เลี้ยง หน.องอาจ นักฟ้อน หน.ชัยวัฒน์ วงษ์ไร หน.เกรียงศักดิ์ คำเลิศ และทีมงาน  เทศบาลตำบลเขาพระ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการ กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทั้งทางตรงและทางอ้อม รับวิเคราะห์ดิน พร้อมคำแนะนำการปรับปรุงและการจัดการดินที่เหมาะสม การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน บริการสารเร่ง พด.1 ถึง พด.12 กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแก่เกษตรกรและผู้สนใจ   งานเริ่ม 08.30 - 15.30 น.(ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก)