free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม 1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
      นายองอาจ    นักฟ้อน
       โทรศัพท์ 089-7022189

ตำแหน่ง/สังกัด
       เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภอสองพี่น้องและอำเภอศรีประจันต์
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
บรรยายการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุรภาพผลผลิตปี2559
สถานที่ เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ถ่ายทอดความรู้และการบริการ ด้านการพัฒนาที่ดิน
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 6 ต.หนองบ่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2559
โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ด้วยปูนมาร์ล
สถานที่ -
วันที่ -
โครงการจังหวัดสุพรรณเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน
สถานที่ -
วันที่ -
รณรงค์ไถกลบตอซังฯ ตำบลวังน้ำซับ
สถานที่ -
วันที่ -
พด.สุพรรณ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
สถานที่ อำเภอศรีประจันต์
วันที่ 18 เมษายน 2555
สถานที่
<<อ่านเพิ่มเติม
วันที่
นายวันชัย วงษา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร