การรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา ที่ อ.ศรีประจันต์

            

        วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา ปี 2555 ณ แปลงสาธิตของหมอดินอำนาจ แก้วประหลาด ตรงข้ามวัดศรีจันทร์ หมูที่ 6 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดย  ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสา และเกษตรกร มาร่วมงานประมาณ 250 คน
หลังประธานเปิดกรวย กล่าวสดุดี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  นายประวิทย์ ศรีศักดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง กล่าวต้อนรับ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท “โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฯ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา” จากนั้นประธานและผู้มีเกียรติร่วมตีฆ้องปฐมฤกษ์เปิดงาน ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  ท่านประธานและผู้ร่วมงาน ชมการสาธิตไถกลบตอซัง เยี่ยมชมนิทรรศการ การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย นส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ดิน สพข.1 จ.ปทุมธานี ส่งตัวอย่างดินจากส่วนวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี  
วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช พด.7 ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วนสูตร พด. 1  2  3  วิทยากรจาก ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี  ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี ให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตพืช การพัฒนาการปลูกข้าว การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ฯลฯ โดยเกษตรกรทุกท่านจะได้รับเอกสารการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ รับน้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และผลิตภัณฑ์( สารเร่ง พด.ต่างๆ ) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายธนยศ เสืออยู่  นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร และ นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน