ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาที่ดิน เครือข่าย ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ชาวตำบลมดแดง ชาวอำเภอศรีประจันต์ จัดงาน การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...อ่านรายละเอียด
8 สิงหาคม 2560
พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ...อ่านรายละเอียด
8 สิงหาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
4 เมษายน 2560
4 เมษายน 2560
28 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10 ปี 2559-2560ที่อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี...อ่านรายละเอียด
28มีนาคม 2560
 ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 60 นายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ “โครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย” ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ...อ่านรายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2560
 13 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และงาน.ตามนโยบายของกระทรวงฯ ว่าที่ รต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
13 กุมภาพันธ์ 2560
 15 สิงหาคม 2559 อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดงาน “รณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงฯ ครองราชย์ 70 ปี และ เฉลิมพระเกียติ 7 รอบ มหาราชินี” ที่ บ้านท่าทอง หมู่ 3...อ่านรายละเอียด
15 สิงหาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559 พัฒนาที่ดินร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี ณ ประตูน้ำ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ต.กระจัน ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
29 กรกฎาคม 2559
นางสาวพัชรินทร์  บัวเอี่ยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยม ความคืบหน้างานจัดระบบฯอำเภอเมืองและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
23 พฤษภาคม 2559
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   
4-5 พฤษภาคม 2559
    
3 พฤษภาคม 2559
    พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวพร้อมขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2559
25 เมษายน 2559
    8 เมษายน 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รายงานผลการคัดเลือกฯ ให้นายทนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินอาสา สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือก เป็นหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ในพื้นที่ราบลุ่ม) ซึ่งจะเข้ารับโล่รางวัล ในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2559 นี้
8 เมษายน 2559
วันที่ 8 กพ.- 28 พค. 59 พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ จ.สุพรรณบุรี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์ 882 ) อำเภอละ 1 จุด
8 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2559
    24 มีนาคม 2559 พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ฝึกอบรม“โครงการหมอดินน้อย ปี 2559” นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผอ.สพข.1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดฯ มีทีมงานวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยมหิดล กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน และสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มาให้ความรู้และฝึกอบรมฯ แก่คณะนักเรียน คณะครู ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาการเกษตร ให้ขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
24 มีนาคม 2559
     คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองนกเค้า หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ 2 /๒๕๕9 ซึ่งเป็นโครงการขุดดินด้วยเครื่องจักร(พร้อมขนย้าย) 14,804 ลบ.เมตร ขุดเปิดหน้าดิน 1,490 ลบ.เมตร งานดินถมบดอัด 85 % (จากดินขุด) 4034 ลบ.เมตร งานหินคลุกบดอัด ปริมาณ 138 ลบ.เมตร พร้อมงานประกอบอาคาร
14 มีนาคม 2559
      19 กพ.- 13 มีค.59 สื่อมวลชน ช่างภาพ นักเรียน นักศึกษา นักปั่นจักรยาน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งใน จ.สุพรรณบุรี ต่างจังหวัด และต่างประเทศ แวะชมทุ่งปอเทือง ที่สถานีพัฒนาที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก
13 มีนาคม 2559
ข่าวย้อนหลัง