วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายธิเบต คงนาวัง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ บัวเอี่ยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ หน่วยอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(field day) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองขาม(ศพก.เครือข่าย) หมู่ 3 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากส่วนราชการต่างๆอีกด้วย ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดนิทรรศการด้านการจัดการดิน การเก็บตัวอย่างดิน การนำสารเร่งพด.ต่างๆมาช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรได้นำกลับไปใช้ด้วย เครดิตข่าว ; นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นักวิชาการเกษตร