ปุ๋ยหมัก(ไม่)กลับกอง
       วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ดูแลรับผิดชอบอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมงานกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก(ไม่)กลับกอง ณ โรงเรียนราษฎรบำรุง ตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ มีนางสาวจุฑารัตน์ อาราเม รองนายกอบต.ดอนเจดีย์ มาเป็นประธานเปิดงาน นางสาวเบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนราษฎรบำรุง ผู้กล่าวรายงาน
     วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร แทนที่จะทำการเผา ซึ่งจะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และทำให้สิ่งมีชีวิตในดินตายได้ รวมทั้งธาตุอาหารในดินด้วย โดยการนำเศษวัสดุเหลือทางการเกษตร
นำมาวางเป็นชั้นๆจำนวน 3 ชั้นๆละ 50 เซนติเมตร โดยโรยมูลสัตว์ลงไปในแต่ละชั้น ใช้สารเร่ง พด.1 ละลายน้ำและรดลงไปในกองปุ๋ยหมักเพื่อช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น
      โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่อบต.ดอนเจดีย์และผู้สนใจทั่วไป
@ ข้อมูลการผลิตปุ๋ยหมัก
เครดิตภาพ/ข่าว  นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นักวิชาการเกษตร