วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายธิเบต คงนาวัง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายภิญโญ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1-15 การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2, พด6และพด.7 แก่อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณวิทยา ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
   >> ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ