ntb01@ldd.go.th 02-5950626

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

Nonthaburi Land Development Station

วิสัยทัศน์ : บริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง


แนะนำสถานี

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี


ประวัติความเป็นมา

ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 227/2546 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 มอบหมายให้ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีโดยเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 53/2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายที่ทำการสำนักงานมาตั้งอยู่ที่่ 83/18 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และปัจจุบันที่ทำการสำนักงานได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


ทำเนียบผู้บริหารของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงระยะเวลา
1 นายพิพัฒน์ สุวัชรังกูร กุมภาพันธ์ 2546 - พฤศจิกายน 2546
2 นายสาโรจน์ สิงห์โตทอง พฤศจิกายน 2546 - กันยายน 2547
3 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ตุลาคม 2547 - กันยายน 2549
4 นายไกรสร บัวศรี กันยายน 2549 - มิถุนายน 2550
5 น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ มิถุนายน 2550 - กันยายน 2554
6 นายสงบ สำอางค์ศรี ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
7 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม กุมภาพันธ์ 2555 - เมษายน 2558
8 นายพินิจ งาเนียม เมษายน 2558 - ธันวาคม 2563
9 นายประชา ตามสมัคร ธันวาคม 2563 - กันยายน 2565
10 นายพินิจ งาเนียม ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน


วิสัยทัศน์

บริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง


พันธกิจ

1.ศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่

2.ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

3.การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป

4.ปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินและแผนพัฒนาการเกษตร

5.ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับพื้นที่

6.เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คำนิยาม

บริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี : เกษตรกร และประชาชนเข้าถึงข้อมูลการบริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว หลายช่องทาง ได้แก่ Website : https://r01.ldd.go.th/ntb/ , Facebook Page : สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี, สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน ๑๗๖๐ และสายตรงสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ๐ ๒๕๙๕ ๐๖๒๖ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ บริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี ๒๔ ชั่งโมง พร้อมลงพื้นที่เร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ในการจัดการดิน และแก้ไขปัญหา

เพื่อเพิ่มผลผลิต : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สนับสนุน สารเร่งซุปเปอร์ พด. สารปรับปรุงดิน พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิต : เกษตรกร และประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถพึ่งพาตนเอง ผลิตพืชอาหารปลอดภัย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสุขในการดำรงชีวิต

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง : ส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนเมืองนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในครัวเรือน และนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูกพืชผัก (ปลูกผักหลังบ้านแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับคนเมือง)
ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน


  • ทั้งหมด
  • สำหรับประชาชน
  • สำหรับเจ้าหน้าที่

หมอดินอาสา

หมอดินอาสา

สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาที่ดิน สมัครใจเป็นอาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน มีความพร้อมสำหรับการทำการเกษตรเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไป


1

หมอดินอาสาประจำจังหวัด

6

หมอดินอาสาประจำอำเภอ

40

หมอดินอาสาประจำตำบล

201

หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

บุคลากร

โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากร

โครงสร้างสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีโครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี


นายพินิจ งาเนียม

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


น.ส.สินีนาฏ ทองย่อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อารีรัตน์ รัตนบุษยาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นิติมา ลักขณานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.ปุญชรัสมิ์ ยาใจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.วารุณี ปฏิทิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


นายวีรณัฐ ลียากาศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐคเณศวร์ พยัคฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ปุญชรัสมิ์ ยาใจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นายเผด็จการ เริงสำราญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐคเณศวร์ พยัคฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.อารีรัตน์ รัตนบุษยาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสารสนเทศการพัฒนาที่ดิน


นายพัสกร ทะสานนท์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐคเณศวร์ พยัคฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

น.ส.นิติมา ลักขณานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ ดูไฟล์
15 ม.ค. 2567 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 คลิกที่นี่!!
09 ม.ค. 2567 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คลิกที่นี่!!
14 มี.ค. 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้งบประมาณ คลิกที่นี่!!
14 มี.ค. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี พ.ศ.2566 คลิกที่นี่!!
22 ก.พ. 2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่!!
15 ธ.ค. 2565 เจตจำนงในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่!!
05 ก.ค. 2564 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คลิกที่นี่!!
20 พ.ค. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คลิกที่นี่!!

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ ดูไฟล์
1 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส คลิกที่นี่!!
21 มี.ค. 2567 (ยื่นประกวดราคาจัดซื้อ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส คลิกที่นี่!!
15 มี.ค. 2567 ขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 20 มีนาคม 2567) คลิกที่นี่!!

ข่าวรับสมัครงาน


-ทั้งหมด-
Cinque Terre image width=

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   รายละเอียดเพิ่มเติม 

Cinque Terre image width=

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   รายละเอียดเพิ่มเติม

Cinque Terre image width=

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชี   รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

Address

73 หมู่2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

Email

ntb01@ldd.go.th

Call

02-5950626