ntb01@ldd.go.th 02-5950626

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

Nonthaburi Land Development Station

มุ่งมั่นให้บริการ สู่ยุทธศาสตร์ งานพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืน

แนะนำสถานี

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการ สู่ยุทธศาสตร์ งานพัฒนาที่ดินให้ยั่งยืน


สถานที่ตั้ง

ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 227/2546 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 มอบหมายให้ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีโดยเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 53/2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายที่ทำการสำนักงานมาตั้งอยู่ที่่ 83/18 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และปัจจุบันที่ทำการสำนักงานได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทำเนียบผู้บริหารของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงระยะเวลา
1 นายพิพัฒน์ สุวัชรางกูร กุมภาพันธ์ 2546 - พฤศจิกายน 2546
2 นายสาโรจน์ สิงห์โตทอง พฤศจิกายน 2546 - กันยายน 2547
3 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ตุลาคม 2547 - กันยายน 2549
4 นายไกรสร บัวศรี กันยายน 2549 - มิถุนายน 2550
5 น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ มิถุนายน 2550 - กันยายน 2554
6 นายสงบ สำอางค์ศรี์ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
7 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม กุมภาพันธ์ 2555 - เมษายน 2558
8 นายพินิจ งาเนียม เมษายน 2558 - ธันวาคม 2563
9 นายประชา ตามสมัคร ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

อำนาจและหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

2.จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน

3.งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของสถานีพัฒนาที่ดิน

4.ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งประสานงาน

5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

1.ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่

2.ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

3.การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป

4.ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร

5.ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่

6.เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พันธกิจ

1.มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร อบรมหมอดินอาสา และส่งเสริมเผยแพร่ด้านพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย

2.แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวดินเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยวระบบการปลูกพืชแบบผสมแสานเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้หญ้าแฝก การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว อินทรียวัตถุต่างๆ และอื่นๆ


ภารกิจหลัก

1.บริการแนะนำเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน

2.บริการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว

3.บริการสาธิตส่งเสริมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

4.ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

5.ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

 • All
 • Program
 • Important
 • Other

E-Service LDD

Program

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

Program

ระบบติดตามงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

Program

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต

Important

APPLICATION กรมพัฒนาที่ดิน

Program

การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

Program

ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

Important

ฐานข้อมูลกลางเกษตรที่ได้รับใบรับรอง

Program

ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน

Important

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

Important

ถังความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน

Important

หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน

Program

รวมเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

Other

ดินออนไลน์

Important

ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า

Program

บัญชีรายการข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

Important

แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

Important

แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Important

หมอดินอาสา

หมอดินอาสา

สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาที่ดิน สมัครใจเป็นอาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน มีความพร้อมสำหรับการทำการเกษตรเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไป


 • 1.ช่วยเหลือ และสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
  2.เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และหมอดิน
  3.เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานีพัฒนาที่ดิน
  4.เป็นผู้รับข่าวสารและกระจายข่าวสาร จากกรมพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในเขตพื้นที่รับทราบ
  5.สำรวจข้อมูล สอบถาม รับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ และแจ้งต่อกรมพัฒนาที่ดินได้รับทราบ
  6.เป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

 • นายยวง เขียวนิล
  91/1 หมู่ 7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 081-9299159

 • ประจำอำเภอเมือง

  นายธาดา เอียมอ่ำ
  8/1 หมู่ 1 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 089-5038371


  ประจำอำเภอปากเกร็ด

  นายราชัญ เย็นมี
  22 หมู่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 090-3872513


  ประจำอำเภอบางกรวย

  นายณัฐวุฒิ ฉินสุหัสชานนท์
  28/11 หมู่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 089-4429675


  ประจำอำเภอบางบัวทอง

  นายทองสุข อาจหยุด
  34/1 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 089-0147550


  ประจำอำเภอบางใหญ่

  นางสาวเจียรนัย ศิริประกอบ
  45/3 หมู่ 3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 061-8199434


  ประจำอำเภอไทรน้อย

  นายกรรธน อินพา
  8 หมู่ 8 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 062-8793591

 • ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร
  1 นายประหยัด อ้นสว่าง 26/1 ม.1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 085-3209494
  2 นางประชุม เหมือนปั้น 14/2 ม.1 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 087-8304542
  3 น.ส.สมฤทัย เสือปาน 62 ม.3 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 081-9141649
  4 นายรักษ์ นันทิยะประดิษฐ์ 50/1 ม.6 ต.บางกร่าง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-8670001
  5 นางศรียงค์ วิมลสรกิจ 9/5 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-6968358
  6 นายจำนงค์ บางภูมิ 44/1 ม.6 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-9260692
  7 นายชัยนาท ทิมคำ 42/4 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-1973536
  8 นายสอาด โตสิงห์ 26/3 ม.5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 087-9907843
  9 นายเชาว์ เย็นมี์ 23/1 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 083-7762539
  10 นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง 10/2 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 093-9182524
  11 นายธนัชชัย จันเที่ยง 36/8 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-6218428
  12 นายบุญผ่อง งามสอาด 90/5 ม.7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 089-7701060
  13 นายสมนึก ทิมคำ 2/3 ม.3 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 089-0434023
  14 นายชัยกรณ์ รัดคุ่ย 8/1 ม.1 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 061-6801362
  15 นายเนิ่ม แป้นเอม 128 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 086-9088103
  16 นางอุบล ชูพุทธพงศ์ 38/2 ม.5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 089-2110385
  17 นายสุเทพ สะเลมัน 30/1 ม.8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 085-1747977
  18 นางสุดใจ มะเล็งลอย 3 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 085-0677940
  19 น.ส.มลิ คล้ายมณี 43/1 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 081-9288286
  20 นายจักรวิทย์ มัณฑะนานนท์ 133/5 ม.4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 099-4235115
  21 นายไพศาล มาแจ้ง 74 ม.4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 081-9288286
  22 นายอัมพร จันทร์เกิด 27 ม.3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 089-0785669
  23 นายเฉลียว เล็กประพันธ์ 2/1 ม.1 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 089-4456429
  24 น.ส.สุชาดา พากเพียรกิจวัฒนา 60/27 ม.6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 089-7980164
  25 นายสมยศ ชมไพบูลย์ 49/3 ม.4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 086-7802792
  26 น.ส.เยาวนิตติ ดีถีเพ็ง 119/67 ม.5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 092-3936947
  27 นางวราพร บุญนิธิ 69/4 ม.2 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 099-4516866
  28 นายอภิเสก สุขเทียบ 41 ม.4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-1079197
  29 นายจำรัส เรืองฉ่าง 87/1 ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 082-3520341
  30 นายสมภพ เนื่องวัฒนา 26/1 ม.3 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 063-2352499
  31 นายดุลยกิจ วงษ์นาคน้อย 21 ม.9 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-3821996
  32 นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม 4/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-3033941
  33 นายบุญเชิด คงดั่น 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 098-9124993
  34 นายสมชาย ฟักเขียว 4 ม.7 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 099-0831318
  35 นายทวี สีด่อน 24 ม.11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 086-1038203
  36 นายคธาวุธ น้อยสะอาด 27/2 ม.5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 081-5865137
  37 นายประเทือง ศรีขำ 7/1 ม.3 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 081-4324143
  38 นายสุรินทร์ เสนกองแก้ว 5/1 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 089-7957786
  39 นายพงษ์เกษม ภู่อิ่ม 32 ม.9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 085-0983393
  40 นายเฉลิมชัย จั่นเพ็ช 21/1 ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 081-5593830
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร
  1 นายประเวศ มีสัมฤทธิ์ 13/1 ม.1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  2 พ.ต.ท.อร่าม โตนวล 100/4 ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  3 นายชูศักดิ์ บุตรเมฆ 106/4 ม.3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  4 นางกนกกาญจน์ วิจิตรเตมีย์ 131/5 ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  5 นายวีระศักดิ์ ดีขม 109/2 ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  6 นางอุไรวรรณ กลิ่นหอม 50/1 ม.1 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  7 นายสมหมาย คุ้มโฉม 30/1 ม.2 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  8 นายสมนึก หาญใจไทย 9/3 ม.3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  9 นายมานัส เดชจร 66/1 ม.4 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  10 นายสมหมาย จีนแจ้ง 35 ม.5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  11 นางสุดาวัลย์ ธนพิมพาภรณ์ 40/1 ม.6 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  12 นางพรทิพย์ ฉิมแป้น 57/7 ม.1 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  13 นายสวัสดิ์ คล้ายเมือง 92/2 ม.2 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  14 นายศิริพันธ์ บุญฉ่ำ 11/1 ม.3 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  15 นางจรูญ กุลแพทย์ 86/154 ม.5 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  16 นางเบญจวรรณ ออไอสูญ 2/2 ม.6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  17 นายนรินทร์ สนอ่วม 37 ม.6 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  18 นางอุบล แก้วด้วง 33/1 ม.5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  19 นายสายัณต์ ปั้นเล็ก 17 ม.7 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  20 น.ส.ปราณี นาคเอี่ยม 19 ม.10 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  21 นายวินัย ทรัพย์ห่วง 6 ม.8 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  22 นายสุภชัย สังข์สำราญ 3 ม.2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  23 นางลัดดาวัลย์ ยันต์แดง 18/9 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  24 นายปราโมทย์ กล่ำเดช 25 ม.4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  25 นายเอื้อน ปิ่นทอง 14 ม.5 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  26 นายเกรียงศักดิ์ สุขอาบใจ 11/1 ม.6 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  27 นายบุญนำ แย้มยิ้ม 22 ม.1 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  28 นายยศพนธ์ กลิ่นไกล 16 ม.2 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  29 นายสมคิด ทัดเกษ 11/1 ม.3 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  30 นายสมคิด สุขเกษม 17/2 ม.4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  31 น.ส.สายจิต เทียนทอง 28/2 ม.5 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  32 นายบุญลือ เรืองฉาย 62/1 ม.6 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  33 นายบุบผา เกตุภู่ 2 ม.8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  34 นายชัยณรงค์ มีเย็น 3 ม.9 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  35 นายสำนัก เรือนขำ 19 ม.10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  36 นายสุรเชฐ จาดบุญนาค 17/1 ม.11 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  37 นายประยูร แสงงาม 21/1 ม.12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  38 นางฐิติมา จ่าพันธุ์ 71/13 ม.1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  39 นางเกษร เทียมหงส์ 30 ม.2 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  40 นายพัชรี สุขปรุง 42/4 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  41 นายสมพงศ์ ตรีนก 23/2 ม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  42 น.ส.สุรีย์พร สุจริต 54/3 ม.7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  43 นายปัญญา กองทรัพย์ 100/2 ม.8 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  44 นายอำนาจ พูลวัน 29/1 ม.9 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  45 นายวิสิษฐ์ พุกอาษา 48 ม.2 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  46 นายสมศักดิ์ โตสิงห์ 53/1 ม.3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  47 นางประสงค์ สว่างไสว 41/5 ม.4 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  48 นางประเมิน นาน่วม 41/1 ม.5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  49 นายทองปลิว ศิลา 14/3 ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  50 นางสมศรี ภูริธร 41/4 ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  51 น.ส.สายทอง สิทธิ์เอี่ยมศักดิ์ 56/46 ม.3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  52 นายทวี เสนาะวาทศิลป์ 43/54 ม.4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  53 นางนงลักษณ์ วงศ์วุฒิ 81/3 ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  54 นางศิริ กูบฉิม 51/1 ม.1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  55 นางสวีวรรณ นกแก้ว 45 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  56 นางอัมพร ขาวละเอียด 17 ม.4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  57 นายมงคลชัย หรั่งช้าง 75/11 ม.2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  58 นายธงชัย เอี่ยมท้วม 94/1 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  59 นายบุญเชิด เกษจินดา 26 ม.4 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  60 นายสวัสดิ์ เด็นลีเมาะ 17 ม.1 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  61 นายสอาด เมี้ยนแม้น 53 ม.2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  62 นายสมพงษ์ โพธิ์เอี้ยง 34 ม.5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  63 นายสมชาย จันทร์วงษ์ 84 ม.7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  64 นายสะอัส อินเดริด 48 ม.8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  65 นางสำราญ ทองอยู่ 43 ม.1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  66 นางบุญเรือน กุลอิ่ม 12/2 ม.2 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  67 นางเฉลียว บัวเผื่อน 1/1 ม.3 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  68 นางประหยัด พุ่มขู่ 25/4 ม.5 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  69 นางสมจิตต์ กลิ่นช้าง 20/1 ม.6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  70 พ.อ.ไพฑูรย์ เถิงฝาก 6 ม.7 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  71 นายสุวัฒน์ ทวีศักดิ์ศรี 15 ม.8 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  72 นายวิจิตร ศรนรินทร์ 10/1 ม.9 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  73 นายเจริญ พลับจั่น 1/1 ม.10 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  74 นายชำนาญ เหมือนปั้น 7/1 ม.11 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  75 นายสมบูรณ์ ฤทธิ์สุข 33/2 ม.1 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  76 นางประนอม นิลทัด 30 ม.2 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  77 น.ส.สมใจ นิลเทศ 8/11 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  78 น.ส.สุชาดา นิิลเทศ 55 ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  79 นางอรพิณย์ กันต่าย 40 ม.6 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  80 นางพะเยา ใจอุ่น 20 ม.7 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  81 นายสาโรช รองเย็น 14 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  82 นางมาลี แสงสง่า 39/4 ม.9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  83 นางณิชากร สุวรรณประเสริฐ 16/2 ม.10 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  84 นายประทีป ฤกษ์อนันต์ 2/263 ม.13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  85 นางศุภวรรณ แสงอ่อน 2/1 ม.2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  86 นายวิชัย เรี่ยวแรง 21/5 ม.6 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  87 นายสมนึก เหมือนกลัด 23/1 ม.6 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  88 นายบุญกอบ เหมือนเรือง 48 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  89 นายพลอย โฉมปราง 38 ม.3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  90 นายสุชิน เย็นจิตร 71 ม.8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  91 นายสุเทพ สะเลมัน 22/1 ม.10 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  92 นายณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 17/3127 ม.14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  93 นายสมศักดิ์ หะยีรอมาน 6 ม.5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  94 นายสมชาย หวังพงษ์ 103/1 ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  95 น.ส.ศราวณี โปรดปราน 66/2 ม.11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  96 นางสาวิตรี คล้ายมณี 65/11 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  97 นางอำไพ คล้ายมณี 43/3 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  98 นายอภินันท์ จันทร์สวย 3/9 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  99 นายอรุณ ทองเอี่ยม 30/2 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  100 นายโสพล แสงเพ็ชร์ 42/1 ม.6 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  101 นายวันชัย ลิลา 9 ม.7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรีี ไม่ทราบข้อมูล
  102 นางประภาพร สุขดี 12/3 ม.1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  103 นายปรีชา ป้อมนาค 78/9 ม.2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  104 นายกิตตินันท์ นาคเวก 32/2 ม.3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  105 นายปัญญา มัณฑะนานนท์ 84 ม.4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  106 น.ส.จิตติพร ปึงโฆษิต 57/1 ม.5 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  107 นายวันชัย ทองเผือก 18 ม.6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  108 น.ส.เจริญศรี การุณศิริ 39 ม.2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  109 นางละมัย พ่วงแต้ม 14/2 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  110 นายไพโรจน์ มาแจ้ง 74 ม.4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  111 นายอำนวย ฤทธิ์เดช 51 ม.1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  112 นายบุญส่ง นุ่มแป้น 49/1 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  113 นายสุชาติ แซ่อื้อ 18 ม.3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  114 นางจงใจ เสนีวงค์ 42/15 ม.4 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  115 นายดาวเรือง ส้มเกลี้ยง 18/2 ม.1 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  116 นายกอบกิจ นราพุ่ม 22 ม.2 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  117 น.ส.ดวงใจ โพธิ์น้อย 26/1 ม.6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  118 นายประสาร สีกลัดหนู 48/1 ม.1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  119 นางธวัลรัตน์ นุชมาก 55/5 ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  120 นายจำลอง วีระปรี 1 ม.4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  121 นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์ 3/4 ม.5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  122 นายสมพงษ์ พิรุณโปรย 16 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  123 นางเทพรส แก้วศรีเจริญ 121/2 ม.1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  124 นางอุดม ศรีประไพ 93/1 ม.1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  125 นายรังสี เย็นวอน 110/3 ม.2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  126 น.ส.บุญสม เสริมสุขไมตรี 64 ม.4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  127 นายสุระ ทรงอยู่ 23/2 ม.5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  128 นางศิริกูล เพ็ชรนิล 63/4 ม.3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  129 น.ส.ละออ เนียมจ้อย 31 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  130 นางสังเวียน ด้วงเอี้ยง 112/1 ม.5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  131 นายสำเนียง สุขวิทยี 1/78 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  132 น.ส.ลัดดาวัลย์ คำสม 5 ม.1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  133 นายบุญเยี่ยม ดำสุวรรณ 15 ม.2 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  134 น.ส.เสมอ สุรินทร์ 33/1 ม.4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  135 นายสมใจ แก้ววิภารัตน์ 39/2 ม.6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  136 น.ส.อรุณี จรูญชนม์ 90 ม.7 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  137 นางกนกวรรณ คงจีน 6/1 ม.8 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  138 นายบรรพต แก่นใน 35 ม.3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  139 นายคงขำ สนใจ 10 ม.4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  140 น.ส.พิมพิวัลย์ รื่นอ้น 65/11 ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  141 นายอภิชาติ ขันจำนงค์ 1 ม.7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  142 นายมนตรี อินสิงห์ 1 ม.8 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  143 นางจันทร์ นุชอุดม 16 ม.4 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  144 นายบุญเลิศ ฟักป้อม 11 ม.6 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  145 นายสละ สอดห่วง 10 ม.7 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  146 นายปราโมทย์ บุตรรัก 13 ม.1 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  147 นายศักดิ์ชัย เหมพงษ์ 52 ม.2 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  148 นางศรีอัมพร แช่มรวย 51/1 ม.4 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  149 นายลัด ยิ้มไทร 32/4 ม.7 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  150 นายขันชัย ปานเจริญ 26 ม.9 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  151 นางทองพัน เอี่ยมยี่สุ่น 15 ม.10 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  152 นายเฉลา เถื่อนสุวรรณ 34/3 ม.11 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  153 น.ส.ไพรินทร์ โกมารพิมพ์ 2 ม.1 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  154 นายประดิษฐ์ ก่องแก้ว 42/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  155 นายบุญเลิศ นรเหรียญ 14/3 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  156 นายสงเคราะห์ ชูแตง 5/1 ม.5 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  157 นายสำรวม พรมเอี่ยม 28 ม.6 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  158 นายมนตรี ศรีสม 17 ม.7 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  159 นางบุญช่วย นาคสุข 20 ม.8 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  160 น.ส.วัฒนา เอมเสม 64 ม.6 ต.หนองเพราพราย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  161 นายบุญมา อาจหยุด 9/2 ม.7 ต.หนองเพราพราย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  162 นายประเสริฐ สุดเลิศ 41/3 ม.10 ต.หนองเพราพราย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  163 นายสุเทพ จันทร์ชูช่วย 18/1 ม.1 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  164 นายปรีชา มณีคร 27/3 ม.4 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  165 นายมังกร นรจีน 24/2 ม.6 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  166 นายเสนาะ โพธิ์ชู 2 ม.7 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  167 นางกาญจนา ขาวเขียว 45/3 ม.3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  168 นายอำนาจ ชื่นแขก 45/3 ม.3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  169 นายสุรินทร์ เรืองอ่อน 51/1 ม.5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  170 นายอำพล ศรีกระหนก 59/320 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  171 น.ส.จิรวรรณ จีนเอม 14/3 ม.6 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  172 นายไพบูลย์ เพ็ชรรอด 47/2 ม.7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  173 นายสุชาติ นาคขำ 37/1 ม.8 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  174 นายบุญชู โตเอี่ยม 28/4 ม.11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  175 นายจรัญ ดีอ่ำ 55/4 ม.12 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  176 นายกษาปณ์ทอง นาคมา 35 ม.14 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  177 นางนงนุช ปาเตนา 31/1 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  178 น.ส.น้ำผึ้ง สว่างชม 29/14 ม.5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  179 น.ส.ทิศา เข็มใหญ่ 1/8 ม.6 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  180 น.ส.สมฤดี เกาฎีระ 29 ม.1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  181 นายเฉลิม พึ่งสาระ 9 ม.6 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  182 นายจรูญ ทับเล็ก 57/2 ม.8 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  183 นายอำนาจ แจ้งคำขำ 20 ม.4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  184 นายบุญเลิศ เสนกองแก้ว 5/5 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  185 ส.อ.วิเชียร ปราณีชน 12/1 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  186 นางภัสสร ปิ่นทองพันธุ์ 67/132 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  187 น.ส.สมนึก มีกระจิต 19 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  188 นายสมศักดิ์ ดิษรัก 52/1 ม.10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  189 นายทรง โกมลานนท์ 5/1 ม.12 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  190 นายประยงค์ สาระพันธ์ 3/1 ม.13 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  191 นายมงคล เสือพอน 33/11 ม.13 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  192 นายอุทัย พ่วงขวัญ 49/3 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  193 นายรำเพย สิงห์อยู่ 29/15 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  194 นางสมใจ พิมพ์พิจิตต์ 50/9 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  195 นายสมเจตน์ กลัดเล็ก 18 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  196 นางสุมาลัย เหมือนบุญลือ 33 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  197 นายชุมพล พิมพ์พิจิตต์ 52 ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  198 นายดนุพล ทองผิว 8 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  199 นายมานิตย์ บุญเขียว 47 ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  200 นายสมพงษ์ ปรางอ่อน 22/1 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  201 นายบุญสม ทรัพย์คต 26/1 ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
 • ลำดับ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร
  1 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 31 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  2 โรงเรียนวัดศาลากุล 11 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  3 โรงเรียนคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 34 ม.6 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  4 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 54 ม.3 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  5 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 50 ม.1 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 198 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  7 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 12 ม.14 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  8 โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนทิวากรราษฎร์บำรุง) 65 ม.5 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 53/3 ม.6 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  10 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 11/2 ม.7 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  11 โรงเรียนเล็กโกเมศร์อนุสรณ์ 38/2 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  12 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง 79 ม.2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  13 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 48 ม.6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  14 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 90 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  15 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)ู 79/5 ม.2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  16 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 23/5 ม.2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  17 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ม.2 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  18 โรงเรียนวัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) 92/2 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  19 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1 ม.1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  20 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 22/4 ม.11 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  21 โรงเรียนราษฎร์นิยม 4/9 ม.2 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  22 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ม.7 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  23 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 35 ม.6 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  24 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ม.3 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  25 โรงเรียนวัดสโมสร 2 ม.9 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
  26 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 42/20 ม.4 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ทราบข้อมูล
1

หมอดินอาสาประจำจังหวัด

6

หมอดินอาสาประจำอำเภอ

40

หมอดินอาสาประจำตำบล

201

หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

บุคลากร

โครงสร้างหน้าที่และบุคลากร

โครงสร้างหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

บุคลากร


นายประชา ตามสมัคร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


น.ส.สินีนาฏ ทองย่อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อารีรัตน์ รัตนบุษยาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร เอมดิษฐ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.นิติมา ลักขณานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางวิลาวัลย์ วงษ์เพ็ชร

พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


นายวีรณัฐ ลียากาศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

น.ส.วรัญญา เอมถมยา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายเผด็จการ เริงสำราญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

น.ส.ธนทร สุขชุ่ม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Generic placeholder image

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง

รายละเอียดเพิ่มเติม »

Generic placeholder image

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม »

Generic placeholder image

รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีในจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง

รายละเอียดเพิ่มเติม »


ข่าวสารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี


-ข่าวสารทั้งหมด-

คลิปวีดีโอองค์ความรู้พัฒนาที่ดินสารเร่งซุปเปอร์ พด.1

ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9

ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12

เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

พด.13 พด. น้องใหม่จากกรมพัฒนาที่ดิน

ไมคอร์ไรซา สำหรับข้าวโพด

โครงการวิจัย พด.13 การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไรซา

คัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิต

พารู้จัก ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14

เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม


ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

Address

73 หมู่2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

Email

ntb01@ldd.go.th

Call

02-5950626