ntb01@ldd.go.th 02-5950626

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

Nonthaburi Land Development Station

วิสัยทัศน์ : บริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง

แนะนำสถานี

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี


ประวัติความเป็นมา

ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 227/2546 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 มอบหมายให้ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีโดยเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 53/2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายที่ทำการสำนักงานมาตั้งอยู่ที่่ 83/18 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และปัจจุบันที่ทำการสำนักงานได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทำเนียบผู้บริหารของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงระยะเวลา รูปภาพ
1 นายพิพัฒน์ สุวัชรังกูร กุมภาพันธ์ 2546 - พฤศจิกายน 2546 คลิกที่นี่!!
2 นายสาโรจน์ สิงห์โตทอง พฤศจิกายน 2546 - กันยายน 2547 คลิกที่นี่!!
3 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ตุลาคม 2547 - กันยายน 2549 คลิกที่นี่!!
4 นายไกรสร บัวศรี กันยายน 2549 - มิถุนายน 2550 คลิกที่นี่!!
5 น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ มิถุนายน 2550 - กันยายน 2554 คลิกที่นี่!!
6 นายสงบ สำอางค์ศรี ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 คลิกที่นี่!!
7 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม กุมภาพันธ์ 2555 - เมษายน 2558 คลิกที่นี่!!
8 นายพินิจ งาเนียม เมษายน 2558 - ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่!!
9 นายประชา ตามสมัคร ธันวาคม 2563 - กันยายน 2565 คลิกที่นี่!!
10 นายพินิจ งาเนียม ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน คลิกที่นี่!!


วิสัยทัศน์

บริการงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง


พันธกิจ

1.ศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่

2.ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

3.การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป

4.ปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินและแผนพัฒนาการเกษตร

5.ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับพื้นที่

6.เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หน้าที่

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การวิจัย ทดสอบสาธิตงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับพื้นที่ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด และเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี และควบคุมการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินต่างๆ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย พื้นที่ 40 ตำบล 200 หมู่บ้าน

ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soilsผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

หมอดินอาสา

หมอดินอาสา

สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาที่ดิน สมัครใจเป็นอาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน มีความพร้อมสำหรับการทำการเกษตรเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไป


 • 1.ช่วยเหลือ และสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
  2.เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และหมอดิน
  3.เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานีพัฒนาที่ดิน
  4.เป็นผู้รับข่าวสารและกระจายข่าวสาร จากกรมพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในเขตพื้นที่รับทราบ
  5.สำรวจข้อมูล สอบถาม รับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ และแจ้งต่อกรมพัฒนาที่ดินได้รับทราบ
  6.เป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

1

หมอดินอาสาประจำจังหวัด

6

หมอดินอาสาประจำอำเภอ

40

หมอดินอาสาประจำตำบล

201

หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

บุคลากร

โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากร

โครงสร้างสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีโครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี


นายพินิจ งาเนียม

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


น.ส.สินีนาฏ ทองย่อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อารีรัตน์ รัตนบุษยาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นิติมา ลักขณานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


นายวีรณัฐ ลียากาศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐคเณศวร์ พยัคฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นายเผด็จการ เริงสำราญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐคเณศวร์ พยัคฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ฝ่ายสารสนเทศการพัฒนาที่ดิน


นายพัสกร ทะสานนท์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐคเณศวร์ พยัคฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

น.ส.นิติมา ลักขณานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.อรยา ภักดีนวล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ชญาดา สุขวิชัย

นักวิชาการเกษตร

ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ ดูไฟล์
14 มี.ค. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี พ.ศ.๒๕๖๖ คลิกที่นี่!!
14 มี.ค. 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้งบประมาณ คลิกที่นี่!!
22 ก.พ. 2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่!!
17 ม.ค. 2566 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกที่นี่!!
09 ม.ค. 2566 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 คลิกที่นี่!!

ข่าวรับสมัครงาน


-ทั้งหมด-
Cinque Terre image width=

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   รายละเอียดเพิ่มเติม

Cinque Terre image width=

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   รายละเอียดเพิ่มเติม

Cinque Terre image width=

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

Address

73 หมู่2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

Email

ntb01@ldd.go.th

Call

02-5950626