ntb01@ldd.go.th 02-5950626

 

bullet พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

bullet กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

bullet กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

bullet กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

bullet ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553

bullet ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553

bullet ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553

bullet คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้อง

bullet คู่มือและคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

bullet คำแปลของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)