ntb01@ldd.go.th 02-5950626

แผนผังเว็บไซต์


แนะนำสถานี

- ประวัติความเป็นมา

- ทำเนียบผู้บริหารขงอสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- วิสัยทัศน์

- พันธกิจ

- ค่านิยมร่วมขององค์กร

- อำนาจหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- ภารกิจหลัก

การดำเนินงาน

- บริการประชาชน

- Easy Services

- E-services

- E-saraban

- ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน

- ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

- ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประชาชน

- ขั้นตอนการบริหารงานสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

- No Gift Policy

- ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

- แผนผังเว็บไซต์ site map

- คู่มือสำหรับประชาชน

- โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.พด.)

- Application LDD

- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด

- การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

- แผนปฏิบัติการ - งบประมาณปี 2566

- หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

- ศูนย์ประสานงานโคโรน่า 2019

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- ถังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

- LDD Data Catalog

- บัตรดินดี

- ดินออนไลน์

- หมอดินอาสา

- รวมเว็บไซต์หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

- บัญชีรายการข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

- แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินจำแนกตามจังหวัด

- คุยกับน้องดินดี

- แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลจำแนกตามจังหวัด

- คำถามที่พบบ่อย FAQ

หมอดินอาสา

- หน้าที่ของหมอดินอาสา คืออะไร

- หมอดินอาสาประจำจังหวัด

- หมอดินอาสาประจำอำเภอ

- หมอดินอาสาประจำตำบล

- หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

- หมอดินน้อย

บุคลากร

- โครงสร้างหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- บุคลากร

ข่าวสาร

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ข่าวรับสมัครงาน

- ข่าวสารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

- คลิปวีดีโอองค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

ติดต่อ

- ช่องทางการติดต่อ

- Address

- E-mail

- Call

- Map


ส่วนเสริม+ส่วนท้าย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี

ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์

ใบรับกล้าหญ้าแฝก

ใบคำขอเมล็ดพันธุ์

ใบขอรับการตรวจสภาพตัวอย่างดิน

นโยบาย

- นโยบายเว็บไซต์

- นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์

- นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กรมพัฒนาที่ดิน

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

- จังหวัดนนทบุรี

- สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี