สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1          กรมพัฒนาที่ดิน          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         ติดต่อเรา      DOWNLOAD       WEB BORD      SITE MAP           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นองค์ความ
รู้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ทั้งประเทศ ดังพระราชดำริ

"ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน
ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า"

นายไลซันต์  ตั้งภูมิ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

 


แผนที่ของจังหวัดนครนายก ออร์โธสี**ขอเชิญ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับบริการ น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด เป็นต้น ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันทำการ จ-ศ เวลา 08.00-16.30 น ** <

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
มีโครงการแลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร เช่น ฟางข้าว รำ มูลไก่ แกลบ
จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อนำมาแลกปุ๋ยหมักพร้อมใช้ จำนวน 1 กิโลกรัม ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

         สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวน AmazingCounters.com ราย

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์
กับ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 ขึ้นไป
และ Safari

               
      โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์(PGS)

   

 

 

ประกาศจังหวัดนครนายก มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื้อที่่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว แผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับพืช นครนายก สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดการทรพัยากรณ์ดิน
การปรับปรุงบำรุงดิน
การเสื่อมโทรมของดิน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อมูลหญ้าแฝก
การสำรวจดิน
การป้องกันภัยและความเสี่ยง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิปัญญาหมอดิน
 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

 

 

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

 

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปากพลี


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

(บ้านคลองโพธิ์ ม.7 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก วงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ คลิ๊ก

๑.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนคลองท่าด่าน)

ณ บ้านคลองโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วงเงิน ๕๘๓,๕๐๐ บาท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037186545) คลิ๊ก

 

๒.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

(บ้านคลองโพธิ์ ม.7 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก วงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท คลิ๊ก

 

๓.TOR การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต บ้านปากคลอง หมู่ ๓

บ้านคลอง ๒๙ หมู่ ๕ บ้านคอง ๓๐ หมู่ ๖ ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

DOWNLOAD 1

DOWNLOAD 2

DOWNLOAD 3

๔.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต พื้นที่ดําเนินการ

อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

พื้นที่ทุ่งรังสิต พื้นที่ดําเนินการ อําเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก

 

ดาวน์โหลดราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน

12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 037 639757