สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1          กรมพัฒนาที่ดิน          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         ติดต่อเรา      DOWNLOAD       WEB BORD      SITE MAP           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นองค์ความ
รู้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ทั้งประเทศ ดังพระราชดำริ

"ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน
ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า"

นายไลซันต์  ตั้งภูมิ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

 


แผนที่ของจังหวัดนครนายก ออร์โธสี**ขอเชิญ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับบริการ น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด เป็นต้น ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันทำการ จ-ศ เวลา 08.00-16.30 น ** <

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
มีโครงการแลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร เช่น ฟางข้าว รำ มูลไก่ แกลบ
จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อนำมาแลกปุ๋ยหมักพร้อมใช้ จำนวน 1 กิโลกรัม ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

         สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวน AmazingCounters.com ราย

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์
กับ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 ขึ้นไป
และ Safari


               


          

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์(PGS)

   

 

 

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหน่วยงานในกำกับของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 10/10/2561  

วันที่ 29 มีนาคม 2561
นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก มอบหมายให้ นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
......รายละเอียด.....

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด

(พื้นที่ 22. จังหวัดลุ่มน้ำเต้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง) ณ ตำบลศีรษะกระบือ อ. องครักษ์ จ. นครนายก


   

นายสุรเดช เตียวตระกูล 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จ
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๑๖ พ.ย. ๖๐
.....รานละเอียด..
...

 


นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และข้าราชการเข้าร่วมเข้าร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง .....รานละเอียด.....

 

นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
เข้าร่วมประชุม ประชาพิจารณ์
....รายละเอียด....
     

เนื้อที่่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว แผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับพืช นครนายก สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว


 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดการทรพัยากรณ์ดิน
การปรับปรุงบำรุงดิน
การเสื่อมโทรมของดิน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อมูลหญ้าแฝก
การสำรวจดิน
การป้องกันภัยและความเสี่ยง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิปัญญาหมอดิน
 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

 

 

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

 

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปากพลี


ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 991,000.00 บาท

ดาวน์โหลดราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ


 

 

ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 991,000.00 บาท

 


>