ทำเนียบหมอดินอาสา   อำเภอบ้านนา

 

 

นายวิเชียร  คนตรง

หมอดินอาสาประจำอำเภอปากพลี

 


นายวิรัตน์ จีนลักษณ์
หมอดินอาสาประจำตำบลเกาะโพธิ์

นางสุภาภรณ์ ดวงดี
หมอดินอาสาประจำตำบลนาหินลาด์


นางสำริต บุญอร่าม
หมอดินอาสาประจำตำบลโคกกรวด


นางบังอร สุขสมวงษ์
หมอดินอาสาประจำตำบลเกาะหวาย

นายไพบูลย์ เฉลิมศรี
หมอดินอาสาประจำตำบลปากพลี

นายบรรจง พรเลิศ
หมอดินอาสาประจำตำบลหนองแสง

นายอุรุพงษ์ อิ่มจิตร
หมอดินอาสาประจำตำบลท่าเรือ 

   

 

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน

12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 037 639757