อำเภอเมืองนครนายก

ตำบลเขาพระ

ตำบลดงละคร

ตำบลดอนยอ

ตำบลท่าช้าง

 

 

ตำบลท่าทราย

ตำบลบ้านใหญ่

ตำบลพรหมณี

ตำบลวังกระโจม

ตำบลศรีจุฬา

ตำบลศรีนาวา

ตำบลสาริกา

ตำบลหินตั้ง

ตำบลเมืองนครนายก

อำเภอบ้านนา

ตำบลบางอ้อ

ตำบลอาษา

ตำบลเขาเพิ่ม

ตำบลทองหลาง

ตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านพร้าว

ตำบลบ้านพริก

 

ตำบลป่าขะ

ตำบลพิกุลออก

ตำบลศรีกะอาง

อำเภอองครักษ์

ตำบลทรายมูล

ตำบลบางปลากด

ตำบลบางลูกเสือ

ตำบลคลองใหญ่

ตำบลชุมพล

ตำบลบางลูกเสือ

ตำบลบางสมบูรณ์

ตำบลบึงศาล

ตำบลโพธิ์แทน

ตำบลศรีษะกระบือ

ตำบลองครักษ์

 

อำเภอปากพลี

ตำบลเกาะโพธิ์

ตำบลเกาะหวาย

ตำบลโคกกรวด

ตำบลท่าเรือ

ตำบลนาหินลาด

ตำบลปากพลี

ตำบลหนองแสง

อำเภอเมืองนครนายก (เป็นอำเภอเดียวที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง)

 

ตำบลบางปลากด

ตำบลบางลูกเสือ

ตำบลบ้านพริก