ทำเนียบหมอดินอาสา   อำเภอบ้านนา

 

รายชื่หมอดินอาสา อำเภอองครักษ์ พิกัด และเขตความหมาะสมสำหรับปลูกพืช

หมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

 

นายทวี  จันทร์แบน

หมอดินอาสาประจำอำเภอองครักษ์

 


นายกิตติ ไพโรจน์
หมอดินอาสาประจำตำบลบางลูกเสือ

นายชัย เกาะทอง
หมอดินอาสาประจำตำบลองครักษ์


นายมานพ จิตมานพ
หมอดินอาสาประจำตำบลพระอาจารย์


นายบัญทิตย์ ประหัส
หมอดินอาสาประจำตำบลชุมพล

นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน
หมอดินอาสาประจำตำบลศีรษะกระบือ

นายสมจิตร มั่นคง
หมอดินอาสาประจำตำบลทรายมูล

นายมุสริม มานมาน
หมอดินอาสาประจำตำบลบึงศาล

นายสมจิตร หน่องพงษ์
หมอดินอาสาประจำตำบลบางปลากด

นายเชียร วันเพ็ญ
หมอดินอาสาประจำตำบลโพธิ์แทน


นายเสนอ ล้อมวงษ์
หมอดินอาสาประจำตำบลบางสมบูรณ์


นายสมหมาย เพาะบุญ
หมอดินอาสาประจำตำบลคลองใหญ่