นางบุญรุ่ง  ละออ

องค์ความรู้การปรับปรุงดินด้านข้าว

นายสัมพันธ์ู  ศรีอ่อน

องค์ความรู้การปรับปรุงดินด้านข้าว

นายทวี  จันทร์แบน

องค์ความรู้การปรับปรุงดินด้านข้าว

นายวิรัตน์  จีนลักษณ์

องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ

นายไสว  ศรียา

องค์ความรู้การปรับปรุงดินเพื่อทำเกษตรผสมผสาน