หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอปากพลี

นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน

 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม
รับผิดชอบอำเภอเมืองนครนายก
รวม 7 ตำบล

ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในดินเปรี้ยว
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน
รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
รับผิดชอบโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น
รับผิดชอบงานจัดระบบส่งน้ำในไร่นา บ้านท่าแห อ.ปากพลี
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน(ต่อยอด)

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน

12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 037 639757