หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอเมืองนครนายก

นางสาววิลาวัลย์  เรียนเวช

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสงกรานต์ คำแหง

พนักงานขับรถยนต์
 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม
รับผิดชอบอำเภอเมืองนครนายก
รวม 12 ตำบล

รับผิดชอบโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รับผิดชอบโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน 100 ไร่
สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในดินเปรี้ยว
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน
รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 150,000 กล้า
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนบ้านท่าโพง อ.เมือง
รับผิดชอบจัดตั้งกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำและการฝึกอบรม
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน(ใหม่)
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน

12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 037 639757