สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1          กรมพัฒนาที่ดิน          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         ติดต่อเรา      DOWNLOAD       WEB BORD      SITE MAP           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นองค์ความ
รู้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ทั้งประเทศ ดังพระราชดำริ

"ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า"

นายไลซันต์  ตั้งภูมิ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

 


แผนที่ของจังหวัดนครนายก ออร์โธสี**ขอเชิญ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับบริการ น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด เป็นต้น ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันทำการ จ-ศ เวลา 08.00-16.30 น ** <

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
มีโครงการแลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร เช่น ฟางข้าว รำ มูลไก่ แกลบ
จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อนำมาแลกปุ๋ยหมักพร้อมใช้ จำนวน 1 กิโลกรัม ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

         สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวน AmazingCounters.com ราย

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์
กับ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 ขึ้นไป
และ Safari

 

 


                                   

นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
เข้าร่วมประชุม Vidio conferenc
....รายละเอียด....

หน่วยพัฒนาที่ดินนครนายก ออกประชาสัมพันธุ์
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
ทดแทนการปลูกข้าวรอบสอง
....รายละเอียด....


โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
ปี ๒๕๖๐

....รายละเอียด....


นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุ่งปอเทือง
นักท่องเที่ยวชมทุ่งปอเทือง ณ แปลงเกษตรกร
บริเวณถนนเข้า โณงเรียนนายร้อย จปร.
จังหวัดนครนายก
....รายละเอียด.....

นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ
รักษาการ ผอ.สพด.นครนายก
ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด

.....รายละเอียด....

เจ้าหน้าที่ สพด.นครนายก บรรยายอบรมโครงการภัยแล้ง
โครงการอบรมเพิ่มเพิ่มประสิทธิฯ
....รายละเอียด...
.
     

 

เนื้อที่่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว แผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับพืช นครนายก สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว


 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดการทรพัยากรณ์ดิน
การปรับปรุงบำรุงดิน
การเสื่อมโทรมของดิน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อมูลหญ้าแฝก
การสำรวจดิน
การป้องกันภัยและความเสี่ยง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิปัญญาหมอดิน
 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

 

 

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

 

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปากพลี


 

 

ดาวน์โหลดราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ

     

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก


 

 

รายการคู่หูท่องเที่ยว ลุงไสว ศรียา เกษตรกรจังหวัดนครนายก

RSU WisdomTV ลุงไสว ศรียา