สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
>> สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
>> กรมประมง
>> กรมการข้าว
>> กรมปศุสัตว์
>> กรมพัฒนาที่ดิน
>> กรมวิชาการเกษตร
>> สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
>> กรมส่งเสริมการเกษตร
>> องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
>> กรมส่งเสริมสหกรณ์
>> องค์การสะพานปลา
>> กรมชลประทาน
>> องค์การสวนยาง
>> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
>> สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพาณิชย์

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน