สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

- กรมพัฒนาที่ดิน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กองคลัง
- สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
- สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
- สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
- สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
- ลิ้งหน่วยงานต่างๆ (กรมพัฒนาที่ดิน)
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
- ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
- สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
- สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองแผนงาน
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
- สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
>> สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
>> กรมประมง
>> กรมการข้าว
>> กรมปศุสัตว์
>> กรมพัฒนาที่ดิน
>> กรมวิชาการเกษตร
>> สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
>> กรมส่งเสริมการเกษตร
>> องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
>> กรมส่งเสริมสหกรณ์
>> องค์การสะพานปลา
>> กรมชลประทาน
>> องค์การสวนยาง
>> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
>> สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพาณิชย์

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1