ผู้เข้าชมเวปไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
     
     
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ยินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่ง พด.1-12 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) วัสดุปรับสภาพดิน(ปูนมาร์ล โดโลไมท์ )ฯลฯ

เรียนแจ้งพี่น้องกษตรกรที่สนใจในผลิตภัณฑ์สารเร่ง
พด.1-12เพื่อนำไปผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช สามารถขอรับบริการได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ สนใจโทรมาสอบถามได้ ที่
035-454081 ขอบคุณครับ

 

แนะนำผู้บริหาร
นายวันชัย   วงษา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
icon_news_station
ดาวน์โหลดวิดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
 


นายไพโรจน์  ประสิทธิ์นอก
นายทนง   ไม้เลี้ยง
นางสาวพัชรินทร์  บัวเอี่ยม
โทรศัพท์ 089-0452203
โทรศัพท์ 081-9910566
โทรศัพท์ 089-1692051
©รับผิดชอบพื้นที่©
©รับผิดชอบพื้นที่©
©รับผิดชอบพื้นที่©
1) อำเภอเดิมบางนางบวช
1) อำเภอสามชุก
      2) อำเภอบางปลาม้า
1) อำเภอเมือง
ผลการดำเนินงาน
 ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
     
นายชัยวัฒน์  วงษ์ไร
นายองอาจ   นักฟ้อน
นางสาวไพริน  เพ็งสุข
โทรศัพท์ 089-2707985
โทรศัพท์ 089-7022189
  โทรศัพท์ 085-2983840
©รับผิดชอบพื้นที่©
©รับผิดชอบอำเภอ©
©รับผิดชอบพื้นที่ ©
1) อำเภอด่านช้าง
      1) อำเภอสองพี่น้อง
       2) อำเภอศรีประจันต์
 1) อำเภออู่ทอง
     
   
นายภิญโญ   หนูแก้ว    
 โทรศัพท์ 086-2648246
©รับผิดชอบพื้นที่©
1)อำเภอดอนเจดีย์
       2) อำเภอหนองหญ้าไซ
ผลการดำเนินงาน    
      
    
 


 
  up  
 
 
??????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????