สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข้อมูลชุดดินไทยและธาตุอาหารพืชในพื้นที่รับผิดชอบ 13 จังหวัด ภาคกลาง Version 53


เป็นโปรแกรมคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ดินในแปลงของตนเอง พัฒนาโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งประเทศ คลิกที่นี่

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน