กำลังโหลด ..
ระบบปฏิทิน Version 1.2 © Copy Right โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ตารางรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2562
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดเริ่มเวลารายละเอียดผู้เผยแพร่สถานะ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2562
04 ม.ค. 62-โครงการจัดฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 ม.ค. 62-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ การติดตาม เเผน-ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
30 ม.ค. 6209:00ประชุม Video Conference การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
31 ม.ค. 6208:30เลือกตั้ง การสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2562
04 ก.พ. 62 - 08 ก.พ. 62-รับสมัครพนักงานราชการ ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 5 อัตรา ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
18 ก.พ. 6209:30โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งเเวดล้อม “มาตรการลด และคัดเเยกขยะมูลฝอย” ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
20 ก.พ. 6209:00Big Cleaning Day ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
27 ก.พ. 6209:30นโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน รวช.กษ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
27 ก.พ. 6213:00ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน มีนาคม 2562
04 มี.ค. 6210:00เรื่อง การมอบนโยบายด้านการเกษตร (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
25 มี.ค. 62-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 มี.ค. 62-ผศ.ดร. ปฏิภาณ สิทธิกุลบุตร อาจารย์ นักศึกษา สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐ ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
** หมายเหตุ ระยะเวลาที่ไม่ระบุเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดวัน