เทศบาลตำบลเขาพระ
การพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7
เกษตรกรคุณพยอม   พุ่มมะปราง
การพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมอดินสมาน  ศรีโมรา
การพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรคุณพยอม   พุ่มมะปราง
การปลูกหญ้าแฝกประเภทเกษตรกรดีเด่น
 
หมอดินมนัส   พุ่มมะปราง
รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2554
รางวัลการพัฒนาเว็ปไซต์ดีเด่นระดับสถานีพัฒนาที่ดิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ( อันดับ 3 ของประเทศ )
ผอ.วันชัย วงษา รับรางวัลเว็บไซต์ 2557
 
ย้อนกลับ <<  1 2  3  4  5  ถัดไป