หมอดินสมาน  ศรีโมรา รับรางวัลแฝกทองคำประเภทการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี2551