เกษตรกรคุณพยอม พุ่มมะปรางรับรางวัลแฝกทองคำการปลูกหญ้าแฝก ประเภทเกษตรกรดีเด่น ปี 2552