หน้าหลักนายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link

ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม มอบหมายให้ นางสาววัลลภา ชัยมาต และนางสาวจิดาภา โอบอ้อม
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
(field day) เพื่อร่วมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา โอบอ้อม และนางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อร่วมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี