หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จัดงาน "โครงการรณรงค์ งดเผาฟางและตอซัง เพื่อบรรเทาสภาวะโลก
ร้อน" ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาข้าว นายบุญยืน ดิทนา หมู่ที่ 11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานีวันที่ 27 มีนาคม 2561  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จัดงาน "โครงการรณรงค์ งดเผาฟางและตอซัง เพื่อบรรเทาสภาวะโลกร้อน" ปีงบประมาณ 2561
ณ แปลงนาข้าว นายบุญยืน ดิทนา หมู่ที่ 11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ การไถกลบตอซังและการลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมคณะ ในงานมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ,เทคนิคการลดต้นทุนการทำนา โดยวิทยากรจากกรมการข้าว นอกจากนี้ยังมีการ แจกปัจจัยช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น สารเร่ง พด.ต่าง ๆ และแจกน้ำหมักชีวภาพ แก่เกษตรกร และผู้ร่วมงานนำไปทดลองใช้ต่อไป