หน้าหลักนายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาวภีรพร แซ่เล้า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ
และสาขาการบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วม กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1


วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวภีรพร แซ่เล้า
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐและสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดย นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงาน/และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์แนวทางการเขียนรายงานในการสมัครขอรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับงานบริการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการได้แก่ เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหาร และนางสุวรรณา เจริญสวรรค์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กอง/สำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนใจและส่งผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว