หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาวภีรพร แซ่เล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวธมลวรรณ พรมอ้น
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561


วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวภีรพร แซ่เล้า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวธมลวรรณ พรมอ้น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 และดำเนินการผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1,760 ลิตร
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ประจำตำบลพืชอุดม หมู่ที่ 4 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งดำเนินการติดต้ังฐานเรียนรู้การปรับปรุง
บำรุงดิน และฐานการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี