หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(field day)​ และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2563
ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)​
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี