สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

>> การปรุงดินผสมให้ดีสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว...ไม้กระถาง
>> การจัดการดินเปรี้ยว
>> จดหมายข่าวหมอดิน
>> แนะนำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1
>> การเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
>> ลักษณะการขาดธาตุอาหารในพืช
>> แนะนำกลุ่มวิเคราะห์ดิน
>> การเก็บตัวอย่างดิน
>> การวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการใช้สารเร่ง พด.6
>> คำแนะนำการใช้ปุ๋ย N-P-K
>> ตารางการแปลผลค่าวิเคราะห์ pH-N-P-K
>> การใช้สารเร่ง พด.6 ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุก
>> ธาตุอาหารในดิน
>> การศึกษาสมบัติทางเคมีและชีวภาพที่ได้จากการหมัก โดยใช้แหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน
>> การขยายเชื้อจุลินทรีย์
>> การผลิตปุ๋ยหมักจาก พด.1
>> การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ พด.2
>> การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย พด.6
>> การผลิตสารป้องกันแมลงพด.7
>> เทคนิคการเพิ่มคุณภาพปุ๋ยน้ำ
>> การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน
>> การปลูกผักปลอดสารพิษ
>> ปัญหาและวิธีแก้ไขของปุ๋ยน้ำ
>> ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
>> การใช้สมุนไพรกำจัดแมลง
>> การไถกลบตอซัง
>> การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยถั่วพร้า
>> การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน
>> การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยปอเทือง  

 

 

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน