โปรแกรมคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ดินในแปลงของตนเอง พัฒนาโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งประเทศ
   ภาคกลาง (13 จังหวัดในสังกัด)
  ชัยนาท
  นครนายก
  นครปฐม
  นนทบุรี
  ปทุมธานี
  พระนครศรีอยุธยา
  ลพบุรี
  สมุทรปราการ
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุพรรณบุรี
  อ่างทอง
  กรุงเทพมหานคร