ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานฯ ที่สุพรรณ

   

      จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ประกอบด้วย นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯเขต 4 และเขต 14 นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการฯตามนโยบายของกระทรวงฯ รับฟังการรายงาน ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ข้อซักถาม การดำเนินงานโดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
      โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
       จากนั้น เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ฯ และเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
จุดที่ 1 นายสมเดช แตงวงศ์ เกษตรกร ต.สระแก้ว อ.เมืองฯ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถ บริหารจัดการพื้นที่ได้เหมาะสมในพื้นที่ 15 ไร่ มีทั้ง ไม้ยืนต้น ไม้ผล มะนาว พืชสวนครัว บ่อปลา ไก่ไข่ แพะฯ
จุดที่ 2 นายชาญณรงค์ นุชแก้ว เกษตรกร ต.สระแก้ว อ.เมืองฯ มีพื้นที่จำนวน 9 ไร่ จากเดิมที่เคย ทำนาปลูกข้าวด้วยภาวะภัยแล้วจึงได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่เป็น บ่อน้ำ แปลงไม้ผล พืชสวนครัวฯ
จุดที่ 3 แปลงใหญ่มะม่วง ต.สระแก้ว อ.เมืองฯ ของนางทองดี สุภเวชกิจ พื้นที่ 332 ไร่ มีสมาชิก 25 คน มีผลผลิตตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงฤดูกาลมะม่วงจะทำการพักต้น เพื่อรอให้ผลผลิตตามฤดูกาลหมดก่อนจึง จะบำรุงให้มะม่วงให้ผลผลิตอีกครั้ง
จุดที่ 4 นายสุชาติ สายศิลป์ เกษตรกร (หมอดินอาสาประจำตำบลท่าระหัด) ต.ท่าระหัด อ.เมืองฯ มีพื้นที่ 12 ไร่ แบ่งเป็นบ่อน้ำ แปลงไม้ผล กล้วย พืชสวนครัวฯ
จุดที่ 5 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.ดอนกำยาน อ.เมืองฯของนางอิงอร ไปสกุล มีพื้นที่ 15 ไร จำนวน 3 บ่อ และฟาร์มของนายเอกสิทธิ์ เสมคำ มีพื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 3 บ่อ ซึ่งได้รับมาตรฐาน GAP ทั้ง 2 ราย
        ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ พูดคุย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ เวลาประมาณ 17.00 น จึงเดินทางกลับ
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    • นำเสนอภาพรวม กระทรวงเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
    • นำเสนอ Agri Map สุพรรณบุรี
    • (คู่มือ) แผนที่เกษตร Agri-Map สุพรรณบุรี 13 ก.พ.60