สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูแลพื้นที่ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัด ดังนี้


ภาพรวมอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประเภท จำนวน (คน)
ข้าราชการ 110
ลูกจ้างประจำ 13
พนักงานราชการ 118
รวมบุคลากร 241

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน