สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูแลพื้นที่ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัด ดังนี้


ภาพรวมอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประเภท จำนวน (คน)
ข้าราชการ 100
ลูกจ้างประจำ 46
พนักงานราชการ 111
รวมบุคลากร 257

* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน