สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูแลพื้นที่ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัด ดังนี้


ภาพรวมอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประเภท จำนวน (คน)
ข้าราชการ 115
ลูกจ้างประจำ 19
พนักงานราชการ 117
รวมบุคลากร 251

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1